B.TECH I YEAR SYLLABUS Autonomous B.TECH II YEAR I&II SEM SYLLABUS M.TECH I SEM SYLLABUS M.TECH II SEMESTER SYLLABUS MBA I SEM SYLLABUS MBA II SEMESTER SYLLABUS
 
B.Tech First Year 
       
B.Tech Second Year  
       
B.Tech Third Year 
       
M.Tech First Year
III YEAR I SEM.R05 III YEAR I SEM.R07 III YEAR I SEM.R09 III YEAR I SEM.RR
M.Tech Second Year 
III YEAR II SEM. R07 III YEAR II SEM. R09 III YEAR II SEM. RR III YEAR II SEM.R05
MBA First Year
IV YEAR I SEM. RR IV YEAR I SEM.R05 IV YEAR I SEM.R07 IV YEAR I SEM.R09
MBA Second Year 
IV YEAR II SEM. R07 IV YEAR II SEM. R09 IV YEAR II SEM. RR IV YEAR II SEM.R05